Rreth Nesh

“European Crossroads” ka lindur nga një grup profesionistësh, Shqiptarë dhe jo, të cilët besojnë në aktualitetin e ndërtimit të një “ëndrre të re evropiane” për të jetuar.

Në imazhin e “crossroads/udhëkryqeve” është një tregues i metodës së zgjedhur të punës: shoqata propozon si një “udhëkryq” ndërmjet kuptimit dhe vlerës. Kjo e fundit u vendos që të vendoset kërkimi i kuptimit për të qenë së bashku si evropianë jo si individë, të cilët nga ana e tyre do të përbënin një rrjet, jo të lidhur me nacionalitetin dhe shkathtësitë, por me aftësinë për të gjeneruar vlerë dhe për të marrë vendime.

Kështu ka formuar një shoqatë të pavarur, ndërkombëtare dhe jofitimprurëse e cila është e fokusuar në promovimin e mendimit, debatit, shkëmbimit të përvojave dhe praktikave për sfidat e brendshme dhe të jashtme të cilave kalon Evropa dhe rajoni. Ajo për të cilën ne bazohemi përfshin:

  • “Hapësira publike”, ku është e mundur të përjetohet debati i hapur, i informuar dhe i arsyetuar, midis brezave, kulturave (madje edhe politikave), traditave të ndryshme fetare ose jo, duke vënë në qarkullim vlera, vizionet dhe idetë; duke përjetuar “ekspozimin ndaj të mendimeve të ndryshme” dhe duke krijuar lidhje të solidaritetit dhe marrëdhënieve bashkëpunuese midis Lindjes dhe Perëndimit;
  • “Cenakulli i mendimit”, i cili përfshin takimin dhe dialogun midis përvojave personale dhe kolektive, për të rishqyrtuar kulturën politike të popullizmit dhe përkthimin e tij në kuptimin e politikave në kontekste evropiane dhe ndërkombëtare;
  • “Laboratori politik për politikën”, i cili është i fokusuar në – promovimin e studimeve ndërdisiplinore të transformimit dhe inovacionit dhe në sfidat bashkëkohore shoqërore, kulturore, ekonomike dhe politike. Ky i fundit, zhvillon metoda pune, propozime, projekte të qëndrueshme me ndikim të matshëm;
  • “Ndërtuesi i Kapaciteteve”, që u drejtohet brezave të rinj, por edhe të rriturve, jo domosdoshmërisht të përfshirë ose aktivë në një parti apo politikë, nëpërmjet një shkëmbimi të njohurive dhe përvojës, që kontribuon në krijimin e mendimit dhe veprimit të pjekur politik. për të ushqyer rinovimin e klasave në fuqi;
  • “Agregator” të dokumenteve dhe praktikave të mira, rreth Evropës, e cila është një platformë e të dhënave dhe multimedias, për të krijuar komunitete dhe për të mobilizuar energji.